Markedsføringsmateriale

Introduktion til bæredygtighed

Ønsker du et bæredygtigt fokus i dine investeringer?

Investering handler om at opnå det højest mulige afkast. For nogle investorer er det derudover afgørende, at de virksomheder, der investeres i, agerer ansvarligt over for samfundet og miljøet. For nogle vil det også være vigtigt, at investeringen bidrager til positiv bæredygtig udvikling.

Bæredygtighed er en naturlig del af dine investeringer i June

Når vi investerer for dig, forholder vi os til faktorer, der kan have betydning på dit afkast – det gælder også miljø, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kaldet ESG fra engelsk: Environmental, Social and Governance). Har selskaberne ikke styr på disse forhold, kan det have negative konsekvenser for deres indtjening og dit afkast. Således kan vi både udvælge solide investeringer til dig og påvirke erhvervslivet og samfundet i en mere bæredygtig retning.

Når du investerer, kan du også fokusere på ESG forhold ud fra et bæredygtighedsperspektiv. Dette kan ske på to måder, og det ene udelukker ikke det andet:

  • du kan have fokus på at minimere den negative påvirkning på samfundet og miljøet
  • du kan have fokus på at bidrage til en positiv bæredygtig udvikling i samfundet og miljøet

Investeringer kan have en negativ indvirkning på samfundet og miljøet - det kan mindskes

En investering kan have en negativ indvirkning på omverdenen, når den finansierer aktiviteter, der er med til at skade samfundet eller miljøet. Det kan man håndtere ved at fravælge specifikke investeringer eller ved at gå i dialog med de selskaber, der investeres i (aktivt ejerskab).

I June bestræber vi os på at mindske dine investeringers negative konsekvenser for samfundet og miljøet. Vi anvender forskellige værktøjer til at håndtere dette; f.eks. investerer vi i udgangspunktet ikke i selskaber, der er involveret i kul, tjæresand, tørv, kontroversielle våben og tobak, og selskaber, der overtræder internationale normer og konventioner.

Investeringer kan desuden bidrage til positiv bæredygtig udvikling

Investeringer kan også bidrage positivt til miljømæssige og sociale mål ved at målrette penge til virksomheder, der støtter op om disse. Sådanne investeringer betegnes ”bæredygtige investeringer”. For bæredygtige investeringer er det et krav, at investeringen derudover ikke også er til væsentlig skade for andre bæredygtige mål, og at de virksomheder, der investeres i, følger god ledelsespraksis.

En bæredygtig investering kan være investeringer i selskaber, der bidrager til den omstillingen. Det kan f.eks. være ved arbejde med at finde løsninger for biodiversitet, cirkulær økonomi, reduktion af CO2, bedre arbejdsforhold, social integration eller andre af FN’s miljømæssige eller sociale mål.

En bæredygtig investering kan også være investeringer i selskaber, som omstiller deres forretningsmodel og derved understøtter omstillingen mod en mere bæredygtig udvikling. Det vil sige, at selskaberne ikke nødvendigvis er klimavenlige eller socialt ansvarlige allerede i dag – men de arbejder for det og bevæger sig i den rigtige retning.

Bæredygtige investeringer, der bidrager til et miljømål, kan desuden overholde standarderne i den såkaldte EU-taksonomi. Det er en klassificering af økonomiske aktiviteter, som bidrager positivt til EU’s miljømål, og kan anerkendes som "miljømæssigt bæredygtige”. Disse seks mål er modvirkning af klimaændringer, tilpasning af klimaændringer, bæredygtig anvendelse og beskyttelse af vand- og havressourcer, omstilling til en cirkulær økonomi, forebyggelse og bekæmpelse af forurening samt beskyttelse og genopretning af biodiversitet og økosystemer. Taksonomien omfatter i øjeblikket kun klimaområdet, og fx ikke socialt bæredygtige aktiviteter. Taksonomien udvikles dog hele tiden, og den vil i de kommende år blive udvidet og opdateret med yderligere kriterier for flere aktiviteter inden for alle taksonomiens miljømål.